कम्प्युटर तथा अन्य उपकरण खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धिको सुचना ।