खानेपानी पाइप खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सुचना