वडा नं ९ को वडा भवन निर्माण सम्बन्धिको बोलपत्र आव्हानको सूचना ।