विद्यालयको लेखा परीक्षणका लागि आसय पत्र दर्ता गर्ने सम्बन्धी (संशोधित) सूचना ।

आर्थिक वर्ष: