शिलबन्दि दरभाउपत्र तथा बोलपत्र खोल्ने मिति संसोधन सम्बन्धिको सुचना ।