केराबारी गाउँपालिकाको आन्तरीक श्रोत अन्तर्गत प्राकृतिक श्रोत विक्रीको सूचना संसोधन गरीएको बारे अन्यन्त जरूरी सूचना ।