२ नं वडा कार्यालय

Ward Contact Number: 
९८५२०८०२०२,९८०४०१९६५२