केराबारी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको आयोजनामा केराबारी गाउँपालिका अन्तरगतका सवै वडाहरुमा स्वास्थ्य विमा शुभारम्भ तथा अन्तरकृया कार्यक्रमका केही झलकहरु

आर्थिक वर्ष: