केराबारी गाउँपालिका वडा नं ७ वडा कार्यालय जाने वाटो कालोपत्रे र दोश्रो प्याकेज अन्तरगतको रंगशाला पारापेट निर्माण गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धिको सुचना ।