तारजाली खरिद सम्बन्धि शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।