FAQs Complain Problems

Gazette

खण्ड भाग File
केराबारी गाउँपालिकाको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ PDF icon केराबारी गाउँपालिकाको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
५. केरावारी गाँउपालिकाको जग्गा सम्याउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ खण्ड ६ संख्या ५ मिति २०७९।०४।१६ PDF icon ५. केरावारी गाँउपालिकाको जग्गा सम्याउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
कालोपानी सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ PDF icon १. कालोपानी सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
४. केराबारी गाउँपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७९ खण्ड ६, संख्या ४ मिति २९ अषाढ २०७९ PDF icon ४. केराबारी गाउँपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७९ खण्ड ६, संख्या ४ मिति २९ अषाढ २०७९.pdf
३. केराबारी गाउँपालिकाको वन ऐन, २०७९_खण्ड ६, संख्या ३, मिति २९ अषाढ २०७९ PDF icon ३. केराबारी गाउँपालिकाको वन ऐन, २०७९_खण्ड ६, संख्या ३, मिति २९ अषाढ २०७९.pdf
२. आर्थिक ऐन २०७९ केरावारी -खण्ड ६, संख्या २ मिति २९ अषाढ २०७९ PDF icon २.आर्थिक ऐन २०७९ केरावारी.pdf
१६.न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन सम्बन्धि ऐन २०७८- खण्ड ५ संख्या १६ मिति २०७८।११।०४ PDF icon १६.न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन सम्बन्धि ऐन २०७८- खण्ड ५ संख्या १६ मिति २०७८।११।०४.pdf
१५. केरावारी गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति दर्ता तथा नवीकरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ खण्ड ५, संख्या १५ मिति २०७८।११।०२ PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति दर्ता तथा नवीकरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८.pdf
१४. केराबारी गाउँपालिकाको खेलकुद सञ्चालन कार्यविधि २०७८ खण्ड ५ संख्या १४ मिति २०७८।११।०१ PDF icon १४. केराबारी गाउँपालिकाको खेलकुद सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
१३ स्थानीय तह स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन।संचालन कार्यविधि २०७८ खण्ड ५ संख्या १३ मिति २०७८।९।२७ PDF icon १३ स्थानीय तह स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन।संचालन कार्यविधि २०७८.pdf

Pages