FAQs Complain Problems

Gazette

खण्ड भाग File
केराबारी गाउँपालिका संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ PDF icon वातावरणीय अध्ययन कार्यविधि, २०७७.pdf
आर्थिक ऐन २०७७ PDF icon Arthik_Ain_2077_Final.pdf
विनियोजन ऐन २०७७ PDF icon Biniyojan_Ain_077_Final.pdf
वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण ऐन
केराबारी गाउँपालिका भित्रको कृषि क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न वनेको ऐन २०७७ PDF icon केराबारी गाँउपालिकाको कृषि ऐन २०७७ राजपत्र.pdf
स्वास्थ्य संस्था दर्ता अनुमति तथा नविकरण सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ PDF icon स्वास्थ्य संस्था दर्ता अनुमति तथा नविकरण सम्बन्धि निर्देशिका २०७५.pdf
स्थानिय उर्जा विकास सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ PDF icon स्थानिय उर्जा विकास सम्बन्धि निर्देशिका २०७५.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५.pdf
कर्मचारी प्रोत्साहन सम्बन्धि मापदण्ड २०७५ PDF icon कर्मचारी प्रोत्साहन सम्बन्धि मापदण्ड २०७५.pdf
सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ PDF icon सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf

Pages