FAQs Complain Problems

Gazette

खण्ड भाग File
नदिजन्य पदार्थ अमानतमा विक्री तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०८० PDF icon नदिजन्य पदार्थ अमानतमा विक्री तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०८०.pdf
केरावारी गाउँपालिकाको नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् संकलन तथा विक्रि मुल्य असुली सम्बन्धी ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ३० PDF icon कार्यविधि २०७८ को दोश्रो संशोधन कार्यविधि २०७९.pdf
केराबारी गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ को प्रथम संशोधन कार्यविधि २०७९ २९ PDF icon कार्यविधि २०७९ -.pdf
केराबारी गाउँपालकिाको जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण  कार्यविधि २०७९ २४ PDF icon २४. केराबारी गाउँपालकिाको जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७९.pdf
केरावारी गाउँपालिकाको नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् संकलन तथा विक्रि मुल्य असुली सम्बन्धी ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ को प्रथम संशोधन कार्यविधि २०७९ २२ PDF icon २२ .कार्यविधि २०७८.pdf
केराबारी गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति लाभग्राही समुदायवाट कार्यसम्पन्न गर्ने कार्यविधि २०७९ १९ PDF icon उपभोक्ता समिति लाभग्राही समुदायवाट कार्यसम्पन्न गर्ने कार्यविधि २०७९.pdf
केराबारी गाउँपालिकाको राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७९ १८ PDF icon १८. केराबारी गाउँपालिकाको राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७९.pdf
केराबारी गाँउपालिकाको एम्बुलेन्स सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका - २०७९ १७ PDF icon १७. केराबारी गाँउपालिकाको एम्बुलेन्स सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका - २०७९.pdf
केराबारी गाउँपालिकाको नगर प्रहरी गठन सम्वन्धि कार्यविधि २०७९ १६ PDF icon १६. केराबारी गाउँपालिकाको नगर प्रहरी गठन सम्वन्धि कार्यविधि २०७९.pdf
स्वास्थ्य कर्मचारीहरुका लागी अतिरिक्त समय प्रोत्साहन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ PDF icon स्वास्थ्य कर्मचारीहरुका लागी अतिरिक्त समय प्रोत्साहन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९.pdf

Pages