FAQs Complain Problems

गाउँसभाको १४औं अधिवेशन

Read More

गाउँसभाको १४ औं अधिवेशन

Read More

No front page content has been created yet.

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
प्रवक्ता / कार्यपालिका सदस्य

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
लेखा अधिकृत / गुनासो सुन्ने अधिकारी
सूचना अधिकारी/ सुचना प्रविधि अधिकृत

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- जग्गा नापजाँच
सेवा समयः- वढीमा ७ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- केराबारी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक कार्यविधि अनुसार ।
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन

२. नागरिकताको प्रतिलिपि

३. जग्गा धनिपुर्जाको प्रतिलिपि

४. नापी कार्यालयवाट जारी गरिएको सक्कल नक्सा

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष, वडा सचिव र कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १० कठ्ठा/रोपनी सम्मको रु. ३००, १० कठ्ठा/रोपनी भन्दा माथी रु. ५००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि २) जग्गा धनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि ३) जग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि नापी नक्सा ४) सर्जमिन गरी बुझ्नु पर्ने भए साक्षी बस्ने ७ जनाको नागरिकताको प्रतिलिपि ५) चालु आ. व.को सम्पति/भुमि कर तिरेको रसीद ६) निवेदक स्वयम वा निजले अन्य व्यक्तिलाई तोकेकाहकमा निज निवेदकले दिएको अधिकृत वारेसको प्रमाणित प्रतिलिपी

जानकारी