FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) मा केराबारी गाउँपालिकाले प्राप्त गरेको अंक सार्वजनिकरण सम्बन्धमा  । 02/02/2023 - 17:59 PDF icon lisa 278-079.pdf
केराबारी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/०७९ को सामजिक परिक्षण प्रतिवेदन 01/31/2023 - 17:26 PDF icon केराबारी प्रतिबेदन २०७९ final.pdf
आ.व. २०७९/०८० को दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण । (अवधि : २०७९ कार्तिक देखि पौष मसान्त सम्म ) 01/10/2023 - 12:18 PDF icon दोश्रो त्रैमासिक आ.व. २०७९-०८० सा.सु.pdf
वार्षिक शैक्षिक स्थिति प्रतिवेदन 11/23/2022 - 16:54 PDF icon final report edu depart FY 2078-079.pdf
आ.व. २०७९/०८० को सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रथम त्रैमासिक प्रगती प्रतिवेदन 11/01/2022 - 15:10 PDF icon 1st_Traimasik_Pragati_1.pdf
केराबारी गाउँपालिकाको आ.व.२०७९/०८० को स्वीकृत दररेटहरु । 10/16/2022 - 12:35 PDF icon rate_079-080.pdf
केराबारी गाउँपालिकाको आ.ब २०७९-०८० को प्रथम त्रैमाशिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण । 09/27/2022 - 15:20 PDF icon 1.pdf, PDF icon 2.pdf, PDF icon 3.pdf, PDF icon 4.pdf, PDF icon 5.pdf, PDF icon 6.pdf, PDF icon 7.pdf, PDF icon 8.pdf, PDF icon 9.pdf, PDF icon 10.pdf
बजेट तथा खर्च सम्बन्धि विवरण । 09/13/2022 - 17:08 PDF icon बजेट तथा खर्च सम्बन्धि विवरण ।.pdf
आन्तरिक आय सम्बन्धि विवरण । 09/13/2022 - 17:07 PDF icon आन्तरिक आय सम्बन्धि विवरण ।.pdf
   केराबारी गाउँपालिका वडा नं १ देखि १० सम्कोम आ.व. २०७८/०७९ को चौथो त्रैमासिक सामाजिक शुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण । 07/22/2022 - 14:37 PDF icon 1.pdf, PDF icon 2.pdf, PDF icon 3.pdf, PDF icon 4.pdf, PDF icon 5.pdf, PDF icon 6.pdf, PDF icon 7.pdf, PDF icon 8.pdf, PDF icon 9.pdf, PDF icon 10.pdf

Pages